منبرها

پایگاه تخصصی منبرها ،منابع منبر را به مبلغان ارائه می کند.
منبرها
پایگاه تخصصی منبرها ،منابع منبر را به مبلغان ارائه می کند.
موضوعات منبر

شب قدر

«قدر» معانی متعددی دارد؛ مانند:

1. قدرت،

2. تقدیر و اندازه گیرى،

[1] 3. تنگ گرفتن،

[2] 4. آنچه را که خداوند برای بندگان در نظر گرفته و معین و حتمی نموده،

[3] 5. مساوی بودن یک چیز با چیز دیگر بدون کم و زیاد بودن،

[4] 6. به معنای بیان مقدار و کمیت یک چیز، چه در محسوس و چه در غیر محسوس؛ مثل عظمت و بزرگی یک چیز.[5]

شب قدر کدام شب است؟

عالمان و دانشمندان مسلمان در این‌که چه شبی از شب‌های ماه رمضان، شب قدر است اختلاف دیدگاه دارند.[6]آنچه موافق با سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) و روایات امامان معصوم(ع) و گفتار دانشمندان و مفسران بزرگ اسلامی است، این است که شب قدر در دهه آخر ماه رمضان قرار دارد.[7] طبق نقل، یکی از شب‌های نوزدهم، بیست و یکم، و بیست و سوم است.[8] در بین این سه شب نیز شب بیست و سوم احتمالش بیشتر است.[9]

امام صادق(ع) فرمود: شب نوزدهم شب تقدیر است و شب بیست و یکم شب بستن و تعیین و اِحکام، است و شب بیست و سوم شب حتمی شدن و امضای آن است.[10]

عده‌ای نیز می‌گویند شب اوّل ماه رمضان، شب قدر است.[11] برخی دیگر هم برآنند که شب هفدهم ماه رمضان است.[12]

فضایل شب قدر 

1. شب قدر، شب نازل شدن دفعی و یک‌جای قرآن در بیت المعمور است که به طور تدریجی طی 23 سال بر قلب نازنین پیامبر گرامی اسلام(ص)نازل شده است.[13]

2. عبادت و کارهای نیک، در آن شب، بهتر است از عبادت و کاهای نیک در هزار ماه که دارای شب قدر نباشد.[14]

3. شب نزول و پایین آمدن فرشتگان خداوند خصوصاً بزرگ‌ترین فرشته[15] خداوند، به زمین است.[16]

4. شب تقدیر و سرنوشت یک سال انسان است. خداى تعالى در آن شب حوادث یک سال یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر مى‏کند، زندگى، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر مى‏سازد که فرشتگان به امر پروردگار، آن را انجام می دهند.[17]

5. در این شب، درهای جهنم بسته می‌شود و درهای بهشت، گشوده می‌شود.[18]

6. شیطان در این شب بیرون نمی‌آید تا صبح آن طلوع کند.[19] درهای آسمان و رحمت الاهی بر روی بندگانش گشوده می‌شود و شب قبولی اعمال است.[20]

 =======================================

پی نوشتها:

[1]. قرشى، سید على اکبر،  قاموس قرآن، ج 5، ص 246، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1371 ش.

[2]. طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، ج 3، ص 447، کتابفروشى مرتضوى، تهران، 1375 ش.

[3]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 5، ص 74، دار صادر، بیروت،1414 ق.

[4]. فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج 5، ص 112، انتشارات هجرت، قم، چاپ دوم، 1410 ق.

[5]. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ص 658، دارالعلم الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، 1412 ق.

[6]. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 10، ص 785 – 789، انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1372 ش.

[7]. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى‏، دعائم الإسلام،‏ محقق، مصحح، فیضى، آصف،‏ ج 1، ص 282، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، چاپ دوم، 1385 ق.

[8]. ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه،‏ محقق، مصحح، غفارى، على اکبر، ج 2، ص 160، دفتر انتشارات اسلامى‏، قم، چاپ دوم، 1413 ق.‏

[9]. من لا یحضره الفقیه، ج ‏2، ص 160- 161.

[10]. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد، ج 4، ص 158 - 159، دار الکتب الإسلامیة، تهران‏، چاپ چهارم، 1407 ق.

[11]. مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 10، ص 785 – 78۶.

[12]. مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 10، ص 785 – 78۶.

[13]. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ لَیْلَةِ الْقَدْر. ما آن [قرآن‏] را در شب قدر نازل کردیم؛ قدر، 1؛ من لا یحضره الفقیه، ج ‏2، ص 159؛ قمى، على بن ابراهیم، تفسیر القمی،‏ محقق، مصحح، موسوى جزائرى، طیّب‏، ج 2، ص 431، دار الکتاب، قم، چاپ سوّم، 1404 ق.

[14]. «لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِّنْ أَلْفِ شهَر»؛ شب قدر بهتر از هزار ماه است. قدر، 3؛ من لا یحضره الفقیه، ج‏2 ، ص 158.

[15]. روح.

[16]. «تَنزَّلُ الْمَلَئکَةُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبهِّم مِّن کلُ‏ِّ أَمْر»؛ فرشتگان و «روح» در آن شب به اذن پروردگارشان براى (تقدیر) هر کارى نازل مى‏شوند. قدر، 4.

[17]. «تَنزَّلُ الْمَلَئکَةُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبهِّم مِّن کلُ‏ِّ أَمْر. قدر، 4؛ من لا یحضره الفقیه، ج‏2، ص 158- 159.

[18]. ابن بابویه، محمد بن على‏، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال،‏ ص 67، دار الشریف الرضی للنشر، قم، چاپ دوم، 1406 ق.

[19] در این باره، ر. ک: زنجیر بودن شیطان در ماه رمضان، پاسخ ۲۵۹۱۴.

[20] . من لا یحضره الفقیه، ج ‏2، ص 160.

منبع:

www.islamquest.net